Vnitřní předpisy

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vnitřní předpisy

 1. Organizační schéma
 2. Statut (základní ustanovení, oblast činnosti, orgány, atd.)
 3. Školní řád
 4. Studijní řád
 5. Klasifikační řád
 6. Knihovní řád
 7. Provozní řád tělocvičny a fitness

Školní řád pro vyšší odbornou školu
Školní řád vychází ze zákonných ustanovení, vyhlášek MŠMT ČR 561/2004 sbírky §30 a navazuje na Smlouvu o zabezpečení výuky studenta, v níž jsou obsažena práva a povinnosti školy i studentů. Na školní řád navazuje studijní a klasifikační řád. Tento školní řád nahrazuje stávající školní řád  ze dne 31. 3. 2004.

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra – VOŠ spol. s r.o. je soukromá škola.
Sídlo školy je: Praha 9-Kbely, Slovačíkova 400/1
 
Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání  ve studijních oborech:
Management sportu
Wellness - Balneo

I. Práva a povinnosti studentů:
Práva studentů
( § 21 zákona č. 564/2001 Sb.)

Student má právo: 

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání je zajištěno informačním systémem školy (IS VOŠ) a konzultačními hodinami učitelů
 • volit člena Rady školy
 • na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti
 • na ochranu před neoprávněným  zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě
 • vyjadřovat přiměřeným a společensky vhodným způsobem své názory
 • na ochranu zdraví
 • vznášet připomínky k chodu školy a podněty na jeho zlepšení (toto právo studenti uplatňují prostřednictvím svých zástupců nebo prostřednictvím ročníkových učitelů)
 • požádat písemně o uvolnění z účasti na předmětu teoretického vyučování, pokud mu vrcholový sport nebo jiné závažné důvody brání v pravidelné docházce.Toto uvolnění neosvobozuje od povinnosti prokázat stanovenou formou, podle učebního plánu, osnovami předepsané znalosti a dovednosti

Povinnosti studentů jsou obecně uvedeny v § 22 zákona č. 56/2004 Sb.
Student je povinen:

 • dodržovat zásady občanské morálky založené na principu demokracie, svobody a humanity, dbát o dobré jméno školy
 • aktivně se účastnit vyučování minimálně v rozsahu stanoveném vyučujícími jednotlivých předmětů, pokud je účast povinná, a plnit všechna zadání a úkoly učitele
 • v mimořádných případech může student písemně požádat o snížení výše uvedených limitů účasti na vyučování
 • konečné rozhodnutí na základě vyjádření příslušného vyučujícího vydá ředitel školy
 • v případě neúčasti na výuce se řádně ve stanoveném termínu omluvit
 • při výuce, odborné praxi i dalších akcích školy reprezentovat školu především slušným vystupováním a upraveným zevnějškem
 • na výuku odborných předmětů mít předepsaný úbor a  požadované vybavení (sportovní  úbor, na sportovní masáže bílé oblečení a prostěradlo aj.)
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti studenta a změny v těchto údajích
 • hlásit na studijní oddělení změny osobních údajů (adresu trvalého bydliště, číslo telefonu nebo mobilu pro dosažitelnost, zdravotní pojišťovnu, e-mail adresu) a informace o změně zdravotní způsobilosti ve stanovených termínech hradit školné podle platné smlouvy

II. Provoz a vnitřní režim školy:
 Student: 

 • plní pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy
 • dodržuje stanovené provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, se kterými je seznámen  každoročně při zápise
 • dodržuje Provozní řády odborných učeben a knihovny
 • dodržuje termíny stanovené v harmonogramu školy pro příslušný školní rok
 • třídí odpad

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, ochrana před sociálně patologickými jevy
 Ve škole není přípustné: 

 • nosit předměty ohrožující bezpečnost a zdraví spolužáků
 • kouřit v prostorách školy a v jejím okolí
 • držet, distribuovat a užívat návykové látky, včetně alkoholu v areálu školy a na kurzech pořádaných školou
 • projevovat národnostní nebo rasovou nesnášenlivost a aktivně podporovat činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí

IV. Zacházení s majetkem školy
 Studenti: 

 • šetří školní majetek ve všech prostorách školy (kopírka, počítače, pomůcky)
 • dbají na šetření elektrické energie a vody
 • udržují pořádek v učebnách i dalších prostorách školy
 • škody zaviněné nedbalostí  hradí  sami

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů 

 • hodnocení výsledků vzdělávání studenta je prováděno ve smyslu zákona a je podrobně uvedeno v klasifikačním řádu akreditovaného studijního oboru
 • výchovných opatřeních rozhoduje ředitel podle § 31  Zákona č. 561/2004 Sb.
 • rozhodnutí o podmínečném nebo faktickém vyloučení studenta je správním rozhodnutím, na které se vztahuje ustanovení správního řádu

 

PaedDr. Zdeněk Josefus
výkonný ředitel školy