Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 3. 1. Stavba plic
Předešlá Následující
Obr. 9. 6.

Pravá (A) a levá plíce (B)
  1. plicní hroty

  2. plicní hily

  3. horní laloky

  4. dolní laloky

Obr. 9. 7. Stavba plic Obr. 9. 8. Schéma cirkulace v plicích

Plíce (pulmo, pulmones) jsou orgány jehlancovitého tvaru, vyplňující převážnou část prostoru hrudní dutiny. Vrcholky plic, které přesahují horní okraje klíčních kostí nazýváme plicní hroty. Lehce prohloubené plochy, kterými plíce naléhají na bránici tvoří báze plic. Bronchy, cévy a nervy vstupují do plic v tzv. plicních stopkách - v plicních hilech. ( Obr. 9. 6.)

Pravá plíce je hlubokými zářezy rozdělena na tři laloky a levá plíce na dva laloky.

Plicní tkáň se skládá z různého typu bronchů, vaziva, cév a nervů. Bronchy se po vstupu do plic dělí na lalokové bronchy a ty se dále větví na segmentové bronchy.

Plicní segment je úsek plicní tkáně, který má vlastní průdušku a cévy a je oddělen od ostatních segmentů vrstvou vaziva. ( Obr. 9.7.)

Poznání a rozlišení plicních segmentů mělo a má značný praktický dosah. Segmenty jsou cirkulačně ohraničené úseky plicní tkáně. To znamená, že lze operačně odstraňovat pouze jednotlivé segmenty nebo skupiny segmentů a šetřit tak zdravé úseky plicní tkáně. Každá plíce se člení na deset segmentů. Segmenty lze určit a ohraničit na základě rentgenového vyšetření, dnes prakticky vždy kombinovaného s vyšetřením prováděným optickým zařízením zavedeným do bronchů většího průsvitu (bronchoskopie). Tato vyšetření značně zpřesňují určení místa chorobného procesu.

Segmentové bronchy se větví až na respirační bronchy, kterými se začínají vlastní dýchací odstavce plic. Teprve zde dochází k výměně plynů.

Respirační bronchy (bronchioly, průdušinky) se po krátkém průběhu mírně rozšiřují, a na rozšířené úseky nasedají polokulovité váčky - alveoly.

Plicní alveoly mají stěnu tvořenou sítí jemných vazivových vláken, mezi kterými probíhají bohaté pleteně krevních vlásečnic. Na vnitřní (dutinové) straně sklípků je tenká vrstva respiračního epithelu tvořeného mimořádně plochými buňkami, přes které jsou molekuly transportovány z dutiny alveolu do krve protékající kapilárami a naopak.

Respirační bronchy s celým systémem váčků a cévami, tvoří funkční jednotku plic, plicní lalůček, který je v průměru velký asi 1 mm.

Plíce obsahují i velké množství vazivové tkáně, která spojuje jednotlivé větve průduškového kmene a plicní cévy. Vytváří se tak velmi pružný a elastický plicní skelet, nutný jako nosná struktura pro krevní a mízní cévy. Pružné vazivo podporuje i dýchací pohyby plic nezbytné pro nasávání a vypuzování vzduchu. Na povrchu plic je jemná blanka srůstající s vazivem uvnitř plic. (Poplicnice - viz dále.) ( Obr. 9. 8.)

Na výměně plynů mezi krví a vdechovaným vzduchem se významně podílí úprava cévního řečiště plic.

Plicní oběh, tzv. malý oběh krevní je upraven tak, že jím může snadno protékat velké množství krve. Stěna plicních cév je totiž velmi poddajná a roztažlivá. V žilách plic se tak může hromadit poměrně velké množství krve - až 200 ml. Malý plicní oběh je funkčním oběhem plic.

Prostřednictvím malého oběhu se uskutečňuje výměna plynů mezi krví a vdechovaným vzduchem. Vlastní plicní tkáň (tj. stěna bronchů a vazivo plic) má samostatné cévní zásobení, které je v zásadě oddělené od funkčního oběhu plic. Do plicních hilů vstupují plicní tepny (a. pulmonalis dextra et sinistra), které přivádění odkysličenou krev z pravé srdeční komory. V plicích se tyto tepny větví podél bronchů a rozpadají se v sítě kapilár opřádajících plicní sklípky. Ze sítí alveolárních kapilár se pak sbírají žíly probíhající ve vazivových přepážkách mezi segmenty. (Proto při chorobných změnách vaziva plic vázne především odtok krve z plic.)

Plicní žíly (vv. pulmonales) odvádějí okysličenou krev z plic do levé srdeční předsíně, odkud je kyslíkem bohatá krev přečerpávána levou srdeční komorou do tělního tzv. velkého oběhu.

V průběhu dýchání (respirace) dochází k řadě fyzikálních a chemických změn ve složení vdechovaného i vydechovaného vzduchu. Vdechovaný vzduch se průchodem horními dýchacími cestami čistí, zvlhčuje a otepluje. Vydechovaný vzduch se naopak ochlazuje, čímž se omezují tepelné ztráty organismu.

Vdechovaný vzduch se skládá z 21 % (20, 94 %) kyslíku, 79 % (79, 02 %) dusíku a vzácných plynů a z 0,04 % oxidu uhličitého.

Vydechovaný vzduch nemá stálé složení. V první fázi výdechu je jeho složené téměř stejné jako u vdechovaného vzduchu. Tento vzduch pochází z tzv. mrtvého dýchacího prostoru. Mrtvý dýchací prostor tvoří převážně horní dýchací cesty: nosní dutina, vedlejší nosní dutiny, trachea, bronchy, až do úrovně alveolů. Do mrtvého prostoru patří i ty alveoly, které nejsou právě prokrveny. Objem mrtvého prostoru je asi 150 - 230 ml.

V druhé fázi výdechu je vypuzován tzv. alveolární vzduch, která obsahuje jen asi 15 - 16 % kyslíku a přibližně 5 - 6 % oxidu uhličitého. Při klidném dýchání je objem výdechu asi 500 - 600 ml. Stejný objem má i vdech. Z mrtvého prostoru je asi 1/3 atmosférického vzduchu, a z alveolárního vzduchu asi 2/3 vzduchu. Tento poměr (30 : 70) ve složení vydechovaného vzduchu je významný z hlediska možnosti provádět umělé dýchání z plic do plic.

Převod plynů, tj. O2 a CO2 z vdechovaného vzduchu do krve a naopak, se uskutečňuje v prokrvených plicních sklípcích difuzí.

Difuze plynů v plicích je pasivní fyzikální děj, závislý na řadě faktorů. Rozhodující je především tlak, resp. rozdíl tlaku kyslíku v plicních sklípcích a v krvi, která protéká plicními kapilárami. Čím větší je tento poměrný (parciální) tlak, tím větší je i množství kyslíku, které se váže na červené krevní barvivo.

Molekuly kyslíku a oxidu uhličitého musí při difuzi překonat stěnu plicního sklípku, která je tvořena plochým respiračním epitelem, stěnu krevní kapiláry (tvoří ji jedna vrstva plochých buněk), membránu červené krvinky a navázat se na hemoglobin uvnitř krvinek. Difuze dýchacích plynů je závislá i na velikosti plochy (asi 55 m2), na které k ní dochází, a na době po kterou je protékající krev v kontaktu se vzduchem uvnitř sklípku.

Pro konkrétnější představu několik čísel:

Povrch plicních kapilár je asi 100 m2 a počet plicních sklípků dosahuje 500 miliónů. Část sklípků (až 1/3), zvláště v oblasti plicních hrotů, se klidového dýchání vůbec neúčastní.

Vzdálenost, kterou musí molekuly plynu v plicích urazit je velmi malá, a je závislá především na síle dýchacího epitelu a tloušťce stěny kapilár. Řádově jde asi o 0, 2 nanometry. Doba kontaktu krve s alveolárním vzduchem je asi 0,75 sekundy. K normální funkci je postačující i čas 0,3 sekundy.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah