Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
NÁVOD
ORIENTACE
Předešlá Následující Předešlá Následující
O R I E N T A C E
v učební pomůcce

Ovládací tlačítka této barvy pozadí uspořádaná ve sloupci vlevo jsou vždy dostupnou sestavou - zobrazují úplnou strukturu celé pomůcky s názvy jednotlivých stránek. Je zde19 základních tlačítek a pod nimi je dostupných dalších 243 rozevíracích tlačítek.

Přesunete-li kurzor nad tlačítko některé z kapitol, souběžně se rozvine další sloupec tlačítek s názvy příslušných pokapitol . Pokud je podkapitola členěna ještě na podpodkapitoly, její tlačítko obsahuje na pravém konci šipku. Umístíte-li kurzor nad tlačítko takové podkapitoly, rozvine se třetí sloupec tlačítek s názvy podpodkapitol. Aktivní tlačítko má změněnou barvu pozadí ze světle modré na tmavo modrou a stiskem levého tlačítka myši otevřete příslušnou stránku.

Stiskem tlačítka Obsah otevřete současně kompletní seznam kapitol, podkapitol a podpodkapitol a také kompletní seznam obrázků.

Jednotlivé součásti jsou z obsahu přímo přístupné - otevírají se poklepem na položku.

Dvojice tlačítek v této barvě pozadí s názvy Předešlá a Následující umožňuje postupný pohyb po jednotlivých po sobě jdoucích stránkách sousedících číslem kapitoly a podkapitoly, případně podpodkapitoly. Postup je analogický obracení listů v papírové učebnici.

Horní část obrazovky na první stránce kapitoly zobrazuje :
Název pomůcky

NÁZEV KAPITOLY

Horní část obrazovky na ostatních stránkách zobrazuje :
Název pomůcky
číslo a název kapitoly

číslo a název části kapitoly

Stiskem tlačítka Kapitola xx otevřete úvodní stránku příslušné kapitoly.

Na úvodní stránce jsou na tomto barevném pozadí nejprve definovány cíle kapitoly.

Následuje seznam všech součastí kapitoly, které lze poklepem na položku také z tohoto místa přímo otevřít.

Shrnutí základních znalostí v této grafické úpravě naleznete na druhé stránce každé kapitoly a na první stránce každé podkapitoly. Shrnutí definují klíčovou problematiku studované kapitoly. Mohou být použity také jako osnova pro rychlé opakování.V této formě jsou vloženy zvětšující se obrázky.
Přesunete-li kurzor nad toto šedé pozadí,

obrázek se zvětší do velikosti

optimální pro rozlišení 1024 x 768 pixelů

a současně se objeví jeho podrobný popis.Přesunete-li kurzor nad obrázek

a klepnete na levé tlačítko myši,

obrázek se ještě více zvětší - do velikosti

optimální pro rozlišení 1280 x1024 pixelů .

Údaje uvedené v levém sloupci v této grafické úpravě jsou především morfologické - zahrnují znalosti klasické anatomie.

Údaje uvedené v pravém sloupci v této grafické úpravě jsou především funkční, biomedicínské, nebo aplikovatelné ve specifických sportovních oborech, např. v zátěžové fyziologii.

Pro usnadnění průběžného pohybu (listování) je na konci dlouhých stránek duplicitní dvojice tlačítek Předešlá a Následující v jejich levé horní části.

V morfologických oborech je rozpoznávání jednotlivým útvarů klíčovou dovedností. Proto je významnou součástí této učební pomůcky celkem 18 nácvikových programů. Programy jsou do 15 kapitol rozloženy nerovnoměrně - dle specifik probírané látky.

Každý nácvik lze kdykoliv ukončit stiskem tlačítka v levém dolním rohu obrazovky, nebo současným stiskem kláves Alt + F4.

Neméně významnou součástí je také 32 testů znalostí. Každá kapitola je zakončena dvojicí testů - méně náročným testem (typ A) a více náročným testem (typ B). Výjimkou je rozsáhlejší kapitola 15, která má dvě dvojice testů. Testy umožňují průběžnou kontrolu efektivity studia a svou náročností odpovídají náročnosti zkoušky ze základů funkční anatomie.

Testy nebyly vytvářeny v HTML kódu, ale v programu FLASH a mají vlastní ovládání, které je popsáno v úvodu každého testu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah