Typy studia

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Wellness - Balneo

Forma studia

Studijní obor Wellness - Balneo je realizován formou tříletého denního a tří a půl letého kombinovaného studia, je zakončeno absolutoriem a absolventi školy získají titul DiS. - diplomovaný specialista.


Cíl studia

Připravit kvalifikované odborníky pro různé pozice ve wellness zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale i celou škálu nových forem péče o tělo a zdravý životní styl. Jeho předností je multidisciplinárnost. Po ukončení studia je absolvent plně připraven uplatňovat teoretické poznatky z oblasti odborných předmětů při zpracování efektivní koncepce různých typů wellness center. Navrhuje vhodné wellnessprogramy pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, popř. ke zdravotnímu oslabení či jiným specifickým potřebám. Dále studium umožní studentům naučit se samostatně řešit problémy a rozhodovat na úrovni nižších manažerských funkcí, samostatně vést evidenci hospodářských procesů ve firmě i podílet se na týmové práci.

Uplatnění absolventa:

* v oblasti lázeňství a hotelových wellness provozech;
* v jednotlivých wellness zařízeních různého typu;
* ve fitcentrech a centrech pro volný čas;
* v rekreačních zařízeních a v zařízeních cestovního ruchu;
* v zařízeních zdravotní a sociální péče;

* manažeři fitness a wellness center;
* samostatní podnikatelé ve většině z výše uvedených oblastí.

Obsahové zaměření studia
Moduly všeobecně vzdělávací:
1. Předměty společensko - vědní
Rozvíjí komunikativní dovednosti studentů jak v mateřském, tak i cizím jazyce. Vedou studenty k pochopení sebe sama, seznamují je s pedagogickými a psychologickými východisky pro pochopení jednání a chování jiných lidí, s obecnými trendy a problémy v oblasti psychologie zdraví, právních norem, oborové didaktiky a respektování etických principů a interaktivních vztahů.

Moduly odborné, které jsou v souladu s cíli a obsahovým zaměřením teoretické nebo praktické:
2. Předměty tělovýchovné
Výběr tělovýchovných modulů vychází z profilu absolventa. Jde především o moduly svým obsahem zaměřené na rozvoj specifických dovedností v jednotlivých formách pohybových aktivit a na osvojování metodických postupů nácviku těchto dovedností využitelných při tvorbě různých forem wellness programů pro jedince i skupiny se specifickými potřebami vyplývajícími z odlišnosti věku, pohlaví a zdravotního stavu.

3. Předměty biomedicínské
Třetím okruhem modulů jsou moduly biomedicínské, které tvoří základ pro další moduly zaměřené na rozvoj konkrétních dovedností využitelných v praxi wellness.

4. Předměty ekonomicko - manažerské

Další skupinu modulů tvoří dva ekonomicko - manažerské moduly směřující k využití managementu a marketingu v různých oblastech wellness.

5. Předměty wellness
Základem vzdělávacího programu jsou moduly wellness. Tyto předměty seznamují studenty s filosofií wellness, s podmínkami a vybavením wellness a balneo provozů, ale především rozvíjejí jejich dovednosti nezbytné pro odbornou realizaci různých typů wellness služeb. 

6. Předměty praktické
Moduly odborné praxe jsou zaměřené na praktickou aplikaci vědomostí a dovedností z odborných modulů. Připravují studenty tak, aby po nástupu do zaměstnání měli jednak dostatek zkušeností, které jim umožní úspěšnou adaptaci na reálné pracovní podmínky, jednak dostatek odborných kompetencí nezbytných pro kvalitní výkon profese.

Přehled předmětů oboru Wellness - Balneo - denní forma studia
Seznam předmětů naleznete zde.

Přehled předmětů oboru Wellness - Balneo - kombinovaná forma studia
Seznam předmětů naleznete zde.