O Palestře

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, spol. s r.o. je soukromou vyšší odbornou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. 

Studijní program

Studentům nabízí studijní obory Management sportu a Wellness – Balneo, které jsou realizovány formou tříletého denního a tři a půl letého kombinovaného studia.

Současně škola nabízí bohaté spektrum odborných rekvalifikačních kurzů a seminářů.

VYBAVENÍ ŠKOLY

ATVS PALESTRA zajišťuje výuku v samostatné budově, která obsahuje:

  • 1 jazyková učebna, které je kompletně vybavena audiovizuální technikou
  • 1 posluchárna, která je kompletně vybavena audiovizuální technikou
  • 1 učebna biomedicínských předmětů vybavena speciálními anatomickými pomůckami
  • 1 tělocvična pro ZTV a funkční trénink
  • 1 masérna
  • 1 fitcentrum
  • 1 počítačová učebna, kde je studentům zajištěn přístup na internet
  • knihovna, která je průběžně doplňována aktuální odbornou literaturou
  • parkoviště v areálu školy
valenta2

Co o nás řekli naši studenti

Jan Valenta, freestyle BMX
V roce 2010 jsem úspěšně ukončil dálkové studium vyšší odborné školy Palestra, obor management sportu.

Tento krok mi umožnil zdokonalit svůj vlastní trénink a dovednosti a také mé bohaté sportovní zkušenosti odborně šířit dál, jako osobní trenér.

Co je Palestra

Inspirací pro pojmenování naší vzdělávací instituce byl pro nás název pocházející z antického řecka Palaistra. Palaistra (Palestra), stejně jako gymnasión (gymnázium), byla sportovní a vzdělávací zařízení, která hrála významnou úlohu v celoživotním vzdělávání řeckých občanů. Mladí lidé se zde učili umění, filozofii i hudbě a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagahtie – řeckého ideálu harmonie těla a ducha.

Zatímco gymnázium sloužilo k tréninku atletických disciplín jako je hod oštěpem, hod diskem či běh, byla Palestra (řecky Palaistra) určena pro výcvik v boxu, zápase a ve skocích. Měla čtvercový půdorys a skládala se z nekrytého dvora obklopeného dórskými sloupcovými síněmi, vhodnými pro cvičení v deštivém počasí. Za síněmi se nacházely různé místnosti např. ephibion – určený pro lekce v gymnastice či elaiotbesion – určený pro natírání zápasníků olejem. Nacházely se zde i odpočinkové prostory využívané k projevům a diskusím filozofů a řečníků.

Historie Palestry

1990

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra byla založena v roce 1990, kdy získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech sportovní masér, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, cvičitel plavání a lyžování, instruktor fitcentra, obsluhovatel sauny aj.

1992

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer – vychovatel.

1996

Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

2000

V roce 2000 proběhla na škole komplexní inspekce a kvalita výchovně vzdělávací práce školy i jejího řízení byla českou školní inspekcí označena jako vynikající.

Od školního roku 2000/2001 byla škole schválena realizace nového studijního programu Pedagogika volného času.

2007

V roce 2007 byla schválena reakreditace nového studijního oboru Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství.

2014

V roce 2014 byl akreditovaný nový studijní obor Wellness – Balneo.

ZAJÍMAVOSTI

Socha diskobolky byla odlita pro olympijské hry 1980 v Moskvě. Byla určena před bránu olympijské vesnice, aby svým gestem a vavřínovou ratolestí vítala sportovce. Kvůli rychlosti byla v Moskvě instalována jen maketa ze sklopolyesteru, napatinovaná jako bronz, kterou měl kovový originál následně nahradit. K transportu už nikdy nedošlo, olympijský výbor bývalé SSSR si sochu nikdy nevyzvedl.

Kromě diskobolky vytvořil Zdeněk Němeček (1931 – 1989) plastiku „Olympijská Lípa“, svařenou z lodních kotev, která byla vztyčena na olympijské regatě v Tallinu. Původní menší varianta je stále nainstalována na louce u atelieru na Libeňském ostrově. Vznikla kolem roku 1966 z kotev pískařských lodí vylovených z blízkého slepého ramene Vltavy.