OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP VVV

Datum zahájení: 1. 6. 2021

Datum ukončení: 30. 11. 2023

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané studenty i studenty znevýhodněné nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol a spolupráci vyšších odborných škol s firmami. Zaváděním dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého studenta.

V rámci IKAP II je škola zapojena do projektů:

 

iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Datum fyzického zahájení 1.9.2021

  • Psycholog

 

iKAP II – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 IKAP II – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Datum fyzického zahájení: 1.2.2022

 

  • Šablony

– zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

– tandemová výuka na SŠ/VOŠ

– stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů

– personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

– personální podpora – Školní kariérový poradce