Management sportu

CÍL STUDIA

Cílem studijního oboru Management sportu je připravit kvalifikované odborníky pro širokou oblast tělovýchovy a sportu. Jeho předností je multidisciplinárnost. Po absolvování školy je absolvent plně odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a na prevenci zdravotních oslabení a poruch vznikajících z negativních vlivů současného životního stylu, popřípadě na jejím zlepšování.

Ekonomické vzdělání absolventům umožní zvládat řízení sportovních a tělovýchovných organizací i souvisejících činností ve státním, komunálním i soukromém sektoru. Studium umožní absolventům získat pracovní uplatnění v různých typech institucí a organizací, jejichž činnost souvisí s tělovýchovou a sportem.

 

FORMA STUDIA

Studium je realizováno formou tříletého denního a tří a půl letého kombinovaného studia, je zakončeno absolutoriem a absolventi školy získají titul diplomovaný specialista (DiS.).

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • sportovní instruktoři ve sportovních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního ruchu;
  • manažeři sportu pro sportovní kluby, regenerační centra, fitcentra, hotely a ubytovací zařízení, podniky v oblasti volného času, policii a armádu se zaměřením na TV a sport;
  • odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, ve sportovních zařízeních různého typu, ve správních zastupitelstvech, v pojišťovnictví, v občanských sdruženích atd.;
  • samostatní podnikatelé ve většině z výše uvedených oblastí.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Předměty všeobecně vzdělávací rozvíjejí komunikativní dovednosti studentů jak v mateřském, tak i v cizím jazyce. Přibližují jim současné obecné trendy a problémy v oblasti tělesné výchovy a sportu. To vše jako nutný základ pro splnění cílů odborné části vzdělávání.

Druhým okruhem předmětů jsou předměty zaměřené na odbornou profilaci žáků. Patří k nim:

  • teoretické i praktické biomedicinské obory a další sportovně vědní předměty seznamující s pohybovou a funkční diagnostikou a s řízením tělovýchovných a sportovních aktivit dětí, mládeže a dospělých;
  • teoretické i praktické ekonomické obory směřující k využití sportovního managementu a marketingu na různé úrovni systému řízení tělesné výchovy a sportu v ČR;
  • zvláštní skupinu těchto předmětů tvoří předměty zaměřené na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti, na rozvoj specifických dovedností v jednotlivých sportech a na osvojování metodických postupů nácviku sportovních dovedností využitelných při řízení „Sportu pro všechny“ u různých věkových skupin obyvatel.

Odborná praxe je zaměřena na praktickou aplikaci vědomostí a dovedností z managementu, marketingu a dalších odborných předmětů, je zaměřena na praktickou aplikaci vědomostí a dovedností získaných ve všeobecném a odborném vzdělávání, a to v modelových i reálných situacích. Probíhá ve špičkových zařízeních se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, regeneraci, rekondici a zdravý životní styl.

 

ŠKOLNÉ

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aktuální informace naleznete na stránce Přijímací řízení

Registration for : Management sportu

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: