Zpracování a ochrana osobních údajů

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR –informuje Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – VOŠ, spol. s r.o. subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

Správcem osobních údajů je Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Slovačíkova 400, Praha 9 – Kbely, 197 00 (dále jen ATVS PALESTRA).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ATVS PALESTRA je Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz, tel. 212 277 747. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost školy, případně souvisí se službou, kterou na škole využíváte.
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů
na ATVS PALESTRA upravuje Směrnice GDPR/01.

 

ATVS PALESTRA zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 • zaměstnanec školy (resp. osoba v pracovněprávním vztahu),
 • uchazeč o zaměstnání,
 • uchazeč o studium,
 • student školy,
 • bývalý student školy (včetně absolventů),
 • obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
 • účastník výzkumu,
 • externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, spoluautor publikace),

 

ATVS PALESTRA zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 • Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
 • Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
 • Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)
 • Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
 • Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
 • Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
 • Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
 • Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
 • Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)

 

Zpracování osobních údajů probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 • Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce

 • Plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

 • Souhlas subjektu údajů:

souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 • Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v ochraně majetku a zamezení podvodům.

Za účelem naplnění zákonných povinností může ATVS PALESTRA předat vybraná data určeným subjektům (zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy).

Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně ATVS PALESTRA je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku ATVS PALESTRA 3bbj675, e-mailem na pověřence bulirova@palestra.cz

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz