Hodnocení studentů a klasifikační řád

 

Hodnocení studentů

Učební plán stanoví studijní povinnosti a kontroly studia, které musí student splnit propostup do vyššího ročníku. Hodnocení se zapisuje do výkazu o studiu. Základní složkou kontroly studia jsou zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky a absolutorium, jehož součástí je obhajoba absolventské práce.

Konkrétní formy kontroly studia jsou stanoveny v učebních modulech. Mohou být ústní, písemné nebo praktické. Termíny kontrol jsou stanoveny harmonogramem studia pro dané studijní období. S požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky, seznamují vyučující studenty vždy na začátku každého studijního období.

Podmínkou pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky může být aktivní účast ve výuce, úspěšné absolvování ústních či písemných kontrol a testů, vypracování seminárních prací, splnění výkonnostních limitů a dalších úkolů v termínech, které stanoví vyučující. Pokud je učebním plánem určen v modulu zápočet i zkouška, je získání zápočtu podmínkou k vykonání zkoušky.

Průběžné hodnocení se může provádět v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích a na kurzech. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.

Hodnocení a klasifikaci upravuje klasifikační řád. Do vyššího ročníku postoupí student, který splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, tj. splnění předmětů v daném semestru. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. Mezi zimním obdobím a letním obdobím si může student, ve výjimečných případech ze závažných důvodů, zažádat o přeložení nenavazujícího předmětu do letního období. Přeložení nenavazujících předmětů je možné v počtu nejvíce dvou předmětů. Povolení přeložení předmětů se děje na základě písemné žádosti studenta. Konečné rozhodnutí má ředitel. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do 31. srpna. V případě komisionálního přezkoušení nejpozději do 30. září.

 

Klasifikační řád

Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek stanovených vzdělávacím programem v dostatečném počtu a časovém předstihu. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín,
do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Hodnocení se provádí formou:

a) Průběžné hodnocení
b) Zápočtu (Z)
c) Klasifikovaného zápočtu (KZ)
d) Zkoušky (ZK)

Moduly, ve kterých se vyžaduje hodnocení „Zápočet“, „Klasifikovaný zápočet“, „Zkouška“ jsou stanoveny v učebním plánu a zaznamenávají se předem do výkazu o studiu.

Organizace testů a zkoušek:

a) Písemný test (max. 45 min.)
b) Praktický test (max. 90 min.)
c) Ústní zkouška (max. 20 min.)

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

1 výborně
2 velmi dobře
3 dobře
4 nevyhověl/a

Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Nezapisuje se stupeň 4 – nevyhověl.

V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

Termíny hodnocení:

  • Řádný termín zkoušek je ve zkouškovém období pro zimní období (ZO) v měsíci lednu a pro letní období (LO) v měsíci červnu. Pro 3. ročník je termín zkouškového období v LO stanoven na měsíc květen.
  • 1. opravný termín si dohodne student s vyučujícím, nejpozději však konce ledna pro ZO a nejpozději do 31. srpna pro LO
  • 2. opravný termín (komisionální přezkoušení) stanoví ředitel školy pro ZO nejpozději do konce února a pro LO nejpozději do 30. září.

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.

Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v písemné žádosti.

Ředitel může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Ředitel školy, na žádost studenta, ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody.

Uzavření ročníku ve výkazu o studiu pro 1. a 2. ročník musí být provedeno do 31. srpna (v případě konání komisionální zkoušky do 30. září) a u 3. ročníku do 10. dne před konáním absolutoria v červnovém termínu.

 

Komisionální přezkoušení

Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě 2. opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze použít v případě konání rozdílové zkoušky (přestup na jiný obor) a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program.

Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín zkoušky oznámen studentovi alespoň 7 dnů před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.

Zkušební komisi jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitel nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je učitel příslušného modulu a přísedící, kterým je jiný vyučující. Je-li vyučujícím ředitel školy, jmenuje předsedu komise příslušný odbor školství.

Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace studenta.
Počet komisionálních zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se studentem. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi.

Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví náhradní termín zkoušky. Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou.

Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez předchozí omluvy, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Výjimku tvoří skutečnost, kdy se student nemůže dostavit ze zdravotních důvodů a jeho dodatečná písemná omluva do tří dnů od uplynutí termínu zkoušky je podložena potvrzením lékaře. O uznání závažnosti důvodů a omluvení rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná.

Komisionální zkouška je veřejná, s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

 

V Praze 2. 4. 2019

PaedDr. Zdeněk Josefus
Výkonný ředitel školy