doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva

  • Katedra wellness

Kontakty:

  • kopriva.milos@gmail.com
  • 603 325 096
  • Vysokoškolský pedagog
  • Autorizovaný architekt ČKA

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KOPŘIVA, Miloš. Architektura sportovních staveb v kontextu udržitelného rozvoje = Architecture of sports buildings in the context of sustainable development. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, [2017]. 40 stran. Profesorská přednáška; 2/2017. ISBN 978-80-01-06090-2.

KOPŘIVA, Miloš. Praha a její sportovní vybavenost v kontextu rozvoje města. In: MIROVSKÝ, Tomáš, ed. Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 36-42. ISBN 978-80-87723-33-3. Dostupné: zde

KOPŘIVA, Miloš a KRAJČI, Petr. Průvodce po sportovních stavbách Prahy. 1. vydání. Praha: Hlavní město Praha – odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, [2016], ©2016. xiii, 100 stran. ISBN 978-80-906669-0-0.

KOPŘIVA, Miloš et al. Membránová architektura. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 200 stran. ISBN 978-80-01-05693-6.

KOPŘIVA, Miloš. Wellness a sportovní browfieldy. Acta Salus Vitae. 2014, 2.1. ISSN 1805-8787. Dostupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/33/33

KOPŘIVA, Miloš et al. Mobilita, víceúčelovost, proměnnost ve sportovních stavbách. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. 178 s. ISBN 978-80-01-04781-1.

KOPŘIVA, Miloš. Architektonická východiska pro plánování sportovní a rekreační vybavenosti území = Architectural principles for the planning of regional sports and leisure equipment. V Praze: České vysoké učení technické, ©2010. 30 s. Habilitační přednášky; 12/2010. ISBN 978-80-01-04553-4.