doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

  • Katedra pedagogiky a psychologie

Kontakty:

  • Vysokoškolský pedagog

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kompletní publikační činnost najdete zde

STACKEOVÁ, D., TERYNGEL, A. Psychologické benefity pohybových programů v kontextu wellness. In KUBÍKOVÁ, E. MASÁR, O. (recs.), SYSEL, D. (ed.) Recenzovaný sborník prací z mezinárodní vědecké schůze Medicínsko právne aspekty zdravotnej starostlivosti, Fyzická a psychická záťaž zdravotnických pracovníkov, Syndróm vyhorenia u pomáhajúcich profesií, Preventívne programy na ochranu zdravia konané dne 15. 6. 2018 ve Vsetíně. str. 73- 83. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. ISBN 978-80-223-4496-8. Dostupné také v knihovním systému TabbyBook.

STACKEOVÁ, D. Současná praxe cvičení ve fitness centrech z akademického pohledu. In HLAVÁČOVVÁ, J., TIMKOVIČ, M., VOJTAŠKO, Ľ. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice : Technická univerzita v Košiaciach, 2017. ISBN tisk 978-80-553-3148-5, ISBN DVD 978-80-553-3149-2. str. 88-93. Dostupné také z http://ktv.tuke.sk/wp-content/uploads/2016/11/ZBORNIK-KTV-TUKE-2017.pdf

STACKEOVÁ, D., JAVŮRKOVÁ, V. Vliv pohybové intervence na funkci krátkodobé paměti a další kognitivní funkce u skupiny seniorek. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 123-136. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z http://www.palestra.cz/zp/vystupy/Benefity.pdf.

STACKEOVÁ, D. Physical Self in the context of psychosomatics. In: LOUKOVÁ, Tereza, ed., HÁTLOVÁ, Běla, ed. a ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena, ed. Psychomotor therapy and physical self-concept. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, [2015], ©2015. s. 29-42. Monography. ISBN 978-80-7414-907-8.

STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy z pohledu kinantropologie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2014. 243 s. ISBN 978-80-7492-115-5.

STACKEOVÁ, Daniela. Fitness manuál pro ženy: cvičení ve fitness centru. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 131 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4437-7.

STACKEOVÁ, D. Využití relaxačních technik v moderní psychologii sportu. In: Heller, D., Sobotková, I. & Kotrlová, J. (eds.) Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení – sborník z XXX. Psychologických dnů konaných 12.-14.9.2012 v Olomouci, (pp.384-394). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. ISBN 978-80-244-3492-6. Dostupné z: https://cmps.ecn.cz/pd/Psychologicke-dny-2012.pdf.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 137 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4089-8.

ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ, D., KRUKOVÁ, J. Tvorba kondičních programů. 1.vyd. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. 78 s. ISBN 978-80-87723-06-7.

STACKEOVÁ, Daniela. Relaxační techniky ve sportu: [autogenní trénink, dechová cvičení, svalová relaxace]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 133 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-3646-4.

STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy – teorie a praxe: metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd., (1. v nakl. Galén). Praha: Galén, ©2008. 209 s. ISBN 978-80-7262-541-3.

STACKEOVÁ, Daniela. Psychologie fitness – nový trend ve sportovní psychologii. In: FIALOVÁ, Ludmila, ed. Wellness, zdraví a životní styl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 66-80. ISBN 978-80-86317-54-0.