doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D

 • Prorektorka pro pedagogickou činnostKatedra pedagogiky a psychologie

Kontakty:

 • svamberk.sauerova@palestra.cz
 • +420 212 277 731
 • Vysokoškolský pedagog
 • Prorektorka pro pedagogickou činnost
 • Šéfredaktorka vědeckého časopisu Diagnostika a Poradenství v pomáhajících profesích
 • Garant Poradenského centra
 • poradenský psycholog
 • lektor
 • kouč (holistické koučování)
 • arteterapeut

 

VZDĚLÁNÍ

1993 – Filozofická fakulta UK – Pedagogika – psychologie
1998 – Filozofická fakulta UK – Psychologie (jednooborová)
2001 – Filozofická fakulta UK – doktorandské studium, obor Pedagogika. Téma disertační práce „Vliv vyučování na rozvoj osobnosti žáka 1. třídy“
2014 – Trnavská univerzita Trnava – habilitační řízení, obor Pedagogika. Téma habilitační práce „Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku“

Profesní profil

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Stres a jeho vliv na výkon ve škole. Příčiny vzniku psychických a psychosomatických obtíží. Školský manažment v praxi. ISSN 1336-9849. V tisku.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Studie „Analýza náchylnosti studentů vysokých škol ke stresu a zvyšování jejich psychické odolnosti a self-efficacy jako prevence vzniku syndromu vyhoření“. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612. V tisku.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Seniors (65+) as Health Prevention : Life in motion – healthy old age. Lambert Academic Publishing. 2019. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, SYNEK, Ondřej. Stárnutí a stáří v holistickém pojetí.  In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s 9-21. ISBN 978-80-87723-53-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 33-39 ISBN 978-80-87723-53-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Communication of the Parents – Teachers – Pupils… In PITUŁA, Beata (ed.), WOLNY, Jerzy (ed.). Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019. 256 s. ISBN 9788376389783.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukačně-terapeutický projekt „Prevence relativní školní neúspěšnosti“ využitelný v pedagogicko-psychologické praxi. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami. Manažment školy v praxi. 2019, (7-8). ISSN 1336-9849.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie a její využití v pomáhajících profesích: studijní texty k distančnímu studiu. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 198 stran. ISBN 978-80-87723-46-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, BLAŽKOVÁ Lucie. Využití koučinku ve výživovém poradenství. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), s. 51-58. ISSN 2570-7612.
Dostupné na: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/177.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt sociální práce v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů. In Sociálne, právne a medicínske dôsledky emocného zneužívania deti. Sborník z konference. s. 81-93. ISBN 978-80-973305-0-7.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projects supporting formation of positive attitudes to reading of a child from an early age. (73-85) In Человек читающий: Homo legens–9. Научный сборник статей / Под общ. ред. канд. пед. наук М.В. Белоколенко, ред. англ.текстов Е.Н. Овчинникова.  Москва : Русская ассоциация чтения,издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2017. – 284 с. ISBN 978-5-88373-510-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Tlak na výkon a přetěžování dětí. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 2. 7. 2018. ISSN 1339-925X. Dostupné online: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/tlak-na-vykon-a-pretezovani-deti.zs-893.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku. Direktor, portál pre riaditelov škol. 2018. Dostupné na: https://www.direktor.sk/.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prázdniny a mentální odpočinek dětí mladšího školního věku. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 26. 6. 2018. Dostupné na https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/prazdniny-a-mentalni-odpocinek-deti-mladsiho-skolniho-veku.zs-890.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu – s přihlédnutím k hlubší analýze postojů ve skupině seniorů 70+. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-42-5 (PDF). Dostupné z: zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam psychomotorické terapie v reedukační péči o děti s poruchami aktivity typu H-. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017/8 (1-2), s. 51-56. ISSN 1804-4204, eISSN 1804-4220. Dostupné z: https://www.apa.upol.cz/2017-8-1-az-2/publication#page/50.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Projekt „Využití učebního stylu“ jako prevence studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. Vol 1, No 1, 2017. Praha: VŠTVS PALESTRA, ISSN 2570-7612.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., NOVÁK, P. Jak na syndrom vyhoření? Manažment školy v praxi. 9/2017. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017 s. 21-28.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

ŠAUEROVÁ ŠVAMBERK, M.: Reflexe osobnosti pedagoga v díle kardinála Františka Tomáška a její význam pro současnou edukační praxi. In Feber, J., Rusnák, P. (eds.). Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Acta Moralia Tyrnaviensia 7. Trnava: FF TU, 2017. s. 181-193. (353 s.) ISBN 978-80-8082-873-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Speciální pedagogika – Úvod do problematiky. 2. upravené vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-87723-34-0 (elektronická publikace).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářství. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Výzkumná studie. Roč. 1, č. 2, 2017. ISSN 2533-7882 (Print). ISSN 2533-7890 (On-line).

VADÍKOVÁ, K., M.; ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam edukácie v séniu. Etické dôsledky. S. 156 – 164. In GRENDOVÁ, K. (Ed.). Zborník vedeckých prác Ochrana života XVI.: Etické problémy súčasnosti. Pocta sv. Gianne Mollovej. Trnava: FZaSP TU, 2017. 185s. ISBN: 978-80-568-0024-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam outdoorových aktivit v prevenci syndromu vyhoření u učitelů. In: HLAVÁČOVÁ, J., TIMKOVIČ, M., VOJTAŠKO, Ĺ. (Eds.). Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-3148-5.

NECHLEBOVÁ, Eva, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prevence úrazů a pádů u seniorů. In Kolektiv autorů. Preventivní programy v ošetřovatelské péči: sborník 12. vědeck0 mezinárodní konference. [online] Praha 6. dubna 2017. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2017 [cit. 2017-07-07]. ISBN 978‑80‑905728-0-1. Dostupné na: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2017.pdf

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, HUŠINOVÁ Irena. The importance of traditions used in the upcoming projects in order to involve the national minorities into the active social life. Acta Salus Vitae. 2016, 4(2), s. 17-204. ISSN 1805-8787.
Dostupné na: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/104

Recenze: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. VETEŠKA, Jaroslav: Gerontagogika – pedagogicko-psychologická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká a slovenská andragogika, 2016. ISBN 978-80-905460-4-2. 180 s. In: Life Long Learning, 1/2017.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Sebezkušenostní učení učitelů jako součást dalšího profesního vzdělávání. In VETEŠKA, Jaroslav, ed. Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice: proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Prague: Česká andragogická společnost, 2017. 377 stran. ISBN 978-80-905460-6-6.

Odborný posudek externího oponenta výzkumného projektu GAČR
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Oponentský posudek. 2017. ŠPAČKOVÁ, K. a kol. Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2016, ISBN 978-80-7290-863-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Sebezkušenostní výcvik učitelů jako prostředek osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyhoření. S. 218 – 235. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-87723-30-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z: zde
http://www.palestra.cz/zp/vystupy/Benefity.pdf

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z:

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 70 stran. ISBN 978-80-87723-24-1.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. In: Hlaďo, P. (Ed.). ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s. 434 – 446 ISBN 978-80-7509-426-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, JIRÁSKO, Robin. Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu. In: Hlaďo, P. (Ed.) ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s 434 – 446. ISBN 978-80-7509-426-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití outdoorových aktivit v rámci reedukační péče o děti s poruchami aktivity a pozornosti. In: MIROVSKÝ, Tomáš, ed. Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s.54-60. ISBN 978-80-87723-33-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 198 stran. ISBN 978-80-8168-348-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Jak přežít svou vlastní pubertu: i s učiteli a rodiči. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 160 stran. ISBN 978-80-247-5395-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam tělesné výchovy v osobnostním rozvoji žáků s poruchami aktivity a pozornosti. In: Baisová, K., Kružliak, M. (Eds.) a kolektiv autorů. Telesná výchova a šport v životě človeka. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 2016. ISBN 978-80-228-2922-9.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2015. 146 stran. ISBN 978-80-87723-21-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající – „Po stopách Bohumila Hrabala“. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné z: 1. část, 2. část

ŠAUEROVÁ, Markéta. Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora. In: LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně. s. 291-300. ISBN 978-80-7509-001-0.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku – teorie a praxe rozvíjení čtenářství v podmínkách rodinné edukace. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2014. 255 stran. ISBN 978-80-87723-16-6. Ke stažení zde.

ŠAUEROVÁ, M. Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách. IN. HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness, zdraví a kvalita života. Sborník. Praha: VŠTVS Palestra, 2014. S. 151 – 159.ISBN 978-80-87723-10-4. Dostupné také zde: 1. část, 2. část.

ŠAUEROVÁ, M. Využití outdoorových aktivit při motivaci dětí a dospívajících k četbě i k prevenci pasivního způsobu života. In: Kolektiv autorů. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: ÚTVŠ TU vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2684-6.

ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8.

ŠAUEROVÁ, Markéta; SCHÄTZOVÁ, Věra. Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 21., č. 1., 2013. ISSN 1210-6658. Dostupné také z:

ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4.
Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti. In: ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4.
Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Hodnocení významu programu zacházení z pohledu dlouhodobě odsouzených. Str. 181 – 189. In. Kolektiv autorů. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica. Ružomberok. Číslo 1, február 2013, ročník XII. 233 s. ISSN 1336-2232.

ŠAUEROVÁ, Markéta. The Wellness Activities in the Ageing Process. S. 68-74. Acta Salus Vitae. Vol.1, Number 1, 2013. Praha: VŠTVS Palestra & Society of Research in Wellness Prague, CR. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/8/6.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem. Kazuistická studie. [DVD-ROM]. In ČUŘÍN, M., VÍŠKA, V., PODOLÁKOVÁ, I. (Eds.). Gramotnost ve škole – sborník příspěvků z konference. Hradec Králové: PedF UHK, 2013. ISBN 978-80-905245-0-7.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam edukačních programů pro seniory v prevenci aktivního stáří [CD–ROM]. In: DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D., VYLE´TAL, P., FOLTOVÁ, L. (Eds.). Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1.vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. S. 251- 256. ISBN 978-80-7375-883-7.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte. [DVD-ROM]. In: ANDRES, P., VALIŠOVÁ, A. a kol. Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, katedra inženýrské pedagogiky, 2013. ISBN 978-80-01-05287-7.

ŠAUEROVÁ, M. Možnosti projektů volnočasových aktivit v prevenci sociální exkluze. In:KOCUROVÁ, Marie, ed. a kol. Rodina v II. decenniu 21. století. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. s. 182-191. ISBN 978-80-87306-13-0.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Motivace odsouzených mužů ve výkonu trestu k účasti na celoživotním vzdělávání. In: VETEŠKA, Jaroslav, ed. a SALIVAROVÁ, Jarmila, ed. Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. 416 s. ISBN 978-80-87306-12-3.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Philosophical Basis of Senior Education. Studia Edukacyjne. Num. 19/2012. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. S. 145 – 158. ISBN 978-83-232-2351-1. ISBN 978-83-232-2351-1. ISSN 1233-6688.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukace klientů ve wellness. In: HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.). Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. S. 95 – 103. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Essential Sources of Effectiveness Communication of the Parents and Teachers. US-China Education Review B. Vol. 2. Nu. 11, November 2012. S. 956 – 959. ISSN 2161-6248. Dostupné také z: http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/1/18/2013/2013011809749029.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního věku na možnost podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. S. 126 – 136. Pedagogika, roč. LXII – 2012, č. 1-2. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISSN 0031-3815.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra : European Science and Art Publishing, ©2011. 161 s. Vědecká monografie. ISBN 978-80-904815-5-8.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Didactic Aspect of Physical Activities in Education of ADHD Syndrome Affected Children. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena a HÁTLOVÁ, Běla. Psychomotor therapy in mental health care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně, ©2011. s. 55-70 Monography. ISBN 978-80-7414-439-4.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Volba vhodných pohybových aktivit jako součást edukace dítěte s ADHD. In. BALÁKOVÁ, V., KIRCHNER, J. (Eds.) Psychologie sportu v praxi aneb nedílná součást přípravy sportovce. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní konference 2. – 3. 12. 2011, FF UK, Praha, 2011, S. 29 – 38. ISBN 978-80-7308-375-5.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Osobnostní rozvoj wellness praktiků v celoživotním vzdělávání. Studie. Life Long Learning. Vol. 1, No. 2, s. 72 – 85. Nezávislý recenzovaný vědecký časopis. Brno: Mendelova Univerzita, 2011. ISSN1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25902-

ŠAUEROVÁ, Markéta.The Significance of Social Experience of Children Together with Their Parents and the Family Education. Studia Edukacyjne. Num. 13. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010. ISBN 978-83-232-2351-1, ISSN 1233- 6688.

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

26. 10. 2016 – Vedecké kolokvium s mezinárodní účastí Reflexe človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava. Trnavská univerzita.
Příspěvek: „Reflexe osobnosti pedagoga v díle Fr. Tomáška (a její význam pro současné vzdělávání pedagogů)“.

20. 10. 2016 – 3. Mezinárodní konference „Sport a zážitková pedagogika“. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. „Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři“.
Příspěvek: „Sebezkušenostní výcvik učitelů jako prostředek osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyhoření.“

16. – 17. 9. 2016 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. „Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence“.
Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., TILINGER, P., JIRÁSKO, R. „Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu“.

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu

16. – 17. 6. 2016 – 12. Konference o výchově a volném čase. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
Příspěvek: „Volba vhodných volnočasových činností (a pedagogických přístupů) u dětí s poruchami aktivity a pozornosti“.

23. 10. 2014 – 2. ročník mezinárodní konference Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi. VŠTVS PALESTRA.
Příspěvek: „Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající – „Po stopách Bohumila Hrabala.“

24. – 25. 9. 2014 – Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem. PedF UK Praha.

16. – 17. 9. 2014 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2014 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: „Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora.“

17. – 18. 10. 2013 – 2. Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: „Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách.“

25. 4. 2013 – Mezinárodní konference „Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. VŠTVS PALESTRA, Praha.
Příspěvek: „Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti.“

26. 2. 2013 – Mezinárodní konference Technical, Human and Social Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process? Praha: ČVUT.
Příspěvek:“Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte.“

13. – 15. 4. 2012 – The 3rd International Worshop of Psychomotricity. Psychomotor Therapy in Mental Health Care. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Příspěvek: „Didactic Aspectsin Physical Activity Education of ADHD Syndrome Affected Children“.

28. – 29. 3. 2012 – Mezinárodní vědecká konference Gramotnost ve škole.Hradec Králové:Univerzita Hradec Králové.
Příspěvek: „Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem.“