Počítačová učebna – Provozní řád

 

 • Student je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího.
 • V učebně si student své pracovní místo udržuje v čistotě a pořádku. Na stole má student pouze ty věci, které nezbytně potřebuje k zadané činnosti.
 • Student je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa, pracovního sedadla a pracovních pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je student povinen nahlásit svému vyučujícímu.
 • Student zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího.
 • Studentům je zakázáno:
  1. bez dovolení manipulovat s regulovatelnými žaluziemi k tlumení vnějšího světla
  2. dotýkat se pomůcek připravených na vyučování
  3. odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky
 • V učebně se musí zachovávat klid a pořádek. Přecházet bez povolení vyučujícího na jiné pracovní místo či svévolně přenášet pomůcky a spotřebiče je studentům zakázáno.
 • Student je povinen pracovat soustředěně podle návodu a pokynů vyučujícího, sledovat celý průběh prováděné činnosti, vést písemný záznam a dodržovat opatření na ochranu života a zdraví. Je zakázáno otevírat bez povolení vyučujícího skříňky a  vyklánět se z oken.
 • Studenti jsou povinni dodržovat stanovenou vzdálenost očí od monitoru = nejméně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí, optimální vzdálenost je 60 cm.
 • Studentům je zakázáno zapínat přístroje a manipulovat s nimi dříve, než dojde k jejich seznámení se způsobem jejich využití. Při práci s přístrojem a při jeho zapojení musí student dbát na to, aby měl suché ruce.
 • Studenti jsou při připojení na internet povinni dodržovat pravidla MŠMT k bezpečnému užívání internetu.
 • Všechny přístroje je nutno udržovat v naprosté čistotě a chránit je před nebezpečím polití nebezpečnými látkami a vodou.
 • Student je podle pokynů vyučujícího povinen po ukončení práce zobrazovací jednotku vypnout, provést základní údržbu a uvést jej do původního stavu.
 • V učebně je přísně zakázáno jíst a pít.
 • Každou mimořádnou událost (poškození pomůcky, úraz apod.) je student povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, včetně poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotnické záchranné služby.
 • Po ukončení činnosti jsou studenti povinni uklidit pomůcky na stanovené místo, uklidit pracoviště, vypnout elektrické přístroje a uzavřít okna.
 • Z místnosti studenti odchází jen se souhlasem vyučujícího.

 

Dne 15. 3. 2018

PaedDr. Zdeněk Josefus, výkonný ředitel ATVS PALESTRA