Posilovna – Provozní řád

 

Návštěvníci posilovny jsou povinni dodržovat tento provozní řád:

 

I. Provozovatel

 

VŠTVS Palestra

 

II. Všeobecné údaje

a. Údaje:

Záchranná služba: 155
Požární útvar: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Kapacita: 10 osob

b. Větrání – výklopná okna + elektrický ventilátor

c. Osvětlení – zářivkové

d. Posilovací stroje jsou značky Panatta

 

III. Provozní podmínky

 1. Fitcentrum je určeno k výuce a sportovnímu vyžití především studentům a zaměstnancům ATVS Palestra a VŠTVS Palestra.
 2. Po celou dobu cvičení musí být v prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby.
 3. Fitcentrum je v provozu od 8.00 do 16.00 hod.
 4. Klíče jsou k dispozici na studijním oddělení ATVS Palestra.
 5. Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném cvičebním oblečení.
 6. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je v prostorách fitcentra zakázáno.  Drobné věci lze odložit ve fitcentru na místě k tomu určeném (skříňky u vchodu)
 7. V celém prostoru fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
 8. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení.
 9. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci nebo vedení školy. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů strojového a rozměrného vybavení fitcentra je zakázáno.
 10. Škola neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.
 11. Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 12. Poslední cvičící v prostorách fitcentra je povinen zavřít okna a zhasnout světla, zamknout a odevzdat klíče zpět na studijní oddělení ATVS Palestra a to nejpozději do 16:00. Prostor fitcentra musí být vyprázdněn nejpozději do ukončení provozní doby (16.00).
 13. Kontrola, promazání a čištění přístrojů dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby dle pokynů správce.
 14. V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

 

IV. Pravidla chování ve fitcentru

 1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na potah laviček a posilovacích strojů. Na potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 2. Při cvičení používejte pro kontakt s posilovacími stroji a žíněnkami vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
 3. Před odložením činek či os položte na místo odhodu gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 4. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy pomoc.
 5. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
 6. Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 7. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení správce fitcentra a zástupců správce či pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách fitcentra.

 

V. První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je lékárnička na studijním oddělení ATVS Palestra. Ta je vybavena dle platných předpisů.
 2. Úrazy návštěvníků jsou zaznamenávány do deníku, který je v ředitelně školy.

 

VI. Závěrečná ustanovení

V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do fitcentra

 

Dne: 15. 3. 2018

 

Správce fitness: Mgr. Pavel Kysel

Zástupce správce fitness: Mgr. Hana Bubníková