Tělocvična – Provozní řád

 

Ředitel školy vydává na základě Vyhlášky MŠMT ČR 291/1991 Sb. par. 15 řád tělocvičny.

  • Studenti vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.
  • Studenti, kteří v hodině necvičí, se zdržují během hodiny také v tělocvičně a řídí se pokyny vyučujícího.
  • Studenti cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a obutí může dojít k úrazu. Studenti před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a ozdobné předměty z krku. Menší náušnice přelepí náplastí, tak aby byly plně ukryty a nemohly způsobit zranění. Studenti nesmí nosit a požívat v tělocvičně jídlo. V průběhu pohybových aktivit je zakázáno mít v ústech volné předměty, tj. žvýkačky a podobně.
  • Studenti provádějí v tělocvičně pouze ty činnosti, které zadal vyučující. Při jejich provádění dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící jedinec, popř. skupina se chovají tak, aby neohrozili své zdraví a zdraví ostatních zúčastněných či přítomných osob.
  • S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, a pokud zjistí závadu na některém ze zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
  • Student je povinen hlásit jakýkoli úraz vyučujícímu.
  • Studentům není dovoleno samostatně zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
  • Studenti jsou povinni udržovat pořádek v tělocvičně a nářadí vracet zpět na určené místo.
  • V tělocvičně je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s ohněm. Dále i zasahování do instalace elektrického rozvodu.
  • Učitelé, cvičitelé a instruktoři kontrolují před vstupem a při odchodu z tělocvičny stav jednotlivých zařízení a nářadí. Současně kontrolují i zhasnutí světel a uzavření oken.

 

Datum:  4. 11. 2016

PaedDr. Zdeněk Josefus

Výkonný ředitel ATVS Palestra