Název projektu: VOŠ Palestra_Šablony II.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016685

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020

Datum ukončení projektu: 31. 1. 2022

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Zvolené aktivity:

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele Vyšším odborným školám. Koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Pomůže zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje s firmami či institucemi daného zaměření.

2.IV/4 Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků. Spolupráce minitýmu 3 pedagogů je zaměřena na tvorbu a úpravy školního akčního plánu.

2.IV/7 CLIL ve výuce ve VOŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují cizí jazyk, a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) představuje integraci obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybrané předměty nebo jejich části prostřednictvím cizího jazyka.

2.IV/11 Zapojení ICT technika do výuky ve VOŠ

Cílem aktivity je umožnit škole působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce z digitálními technologiemi.