Školní řád

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, spol. s r. o

 

Školní řád vychází ze zákonných ustanovení, vyhlášek MŠMT ČR 561/2004 sbírky §30 a navazuje na Smlouvu o zabezpečení výuky studenta, v níž jsou obsažena práva a povinnosti školy i studentů. Na školní řád navazuje klasifikační řád.

Tento školní řád je platný od 7. 10. 2019.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Sídlo školy je: Praha 9 – Kbely, Slovačíkova 400/1

Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ve studijních oborech:

 • Management sportu
 • Wellness-Balneo

v denním i kombinovaném studiu.

 

CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ

 1.  Vyšší odborné vzdělávání rozvijí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.
 2. Úspěšným ukončením příslušného akreditovaného vzdělávacího programu se dosáhne stupně vyššího odborného vzdělání.
 3. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe, u kombinovaného studia 3,5 roku.

 

I. Práva a povinnosti studentů

Práva studentů (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb.)

Student má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání – je zajištěno informačním systémem školy (IS VOŠ) a konzultačními hodinami učitelů;
 • na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti;
 • na ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě;
 • vyjadřovat přiměřeným a společensky vhodným způsobem své názory;
 • na ochranu zdraví;
 • vznášet připomínky k chodu školy a podněty na jeho zlepšení (toto právo studenti uplatňují osobně nebo prostřednictvím svých zástupců u ředitele/ky školy nebo prostřednictvím „schránek důvěry“ písemně);
 • požádat písemně o uvolnění z účasti na předmětů teoretického vyučování (Žádost o upravený studijní plán), pokud mu vrcholový sport nebo jiné závažné důvody brání v pravidelné docházce. Toto uvolnění neosvobozuje od povinnosti prokázat stanovenou formou, podle učebního plánu, osnovami předepsané znalosti a dovednosti;
 • volit člena Rady školy, popř. být sám volen za člena Rady školy po splnění předepsaných kritérií.

 

Povinnosti studentů jsou obecně uvedeny v § 22 zákona č. 561/2004 Sb .

Student je povinen:

 • uhradit školné za školní rok dle smlouvy o studiu;
 • dodržovat zásady občanské morálky založené na principu demokracie, svobody a humanity, dbát o dobré jméno školy;
 • základní povinností studenta je docházet do školy pravidelně v souladu s plánem výuky;
 • aktivně se účastnit vyučování minimálně v rozsahu stanoveném vyučujícími jednotlivých předmětů, pokud je účast povinná, a plnit všechna zadání a úkoly učitele;
 • v mimořádných případech může student písemně požádat o snížení výše uvedených limitů účasti na vyučování (Žádost o individuální studijní plán);
 • plní pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy;
 • dodržuje stanovené provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, se kterými je seznámen každoročně při zápisu;
 • dodržuje Provozní řády odborných učeben, knihovny a řád BOZP pracovišť, na kterých probíhá odborná praxe i výuka (včetně mimoškolních akcí), se kterými jsou seznámeni vyučujícím daného předmětu;
 • dodržuje termíny stanovené v harmonogramu školy pro příslušný školní rok;
 • účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování i odborné praxe podle rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu i organizaci vzdělávání;
 • udržuje ve škole pořádek a třídí odpad (kontejnery);
 • respektuje zákaz kouření a požívání návykových látek v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí, na pracovištích odborné praxe.
 • student je povinen dodržovat Školní řád, předpisy a pokyny, které byly vydány k ochraně zdraví a bezpečnosti studentů;
 • každý i drobný úraz v době výuky je student povinen neprodleně hlásit pověřené osobě /řediteli školy/.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

Student vstupuje do školy vchodem určeným pro studenty VOŠ /vchod B/; student je povinen sledovat pravidelně informace zveřejněné na nástěnce IS VOŠ /nástěnce školy/; vyučovací hodina trvá 45´min., začátek vyučování je v 8hod. 15min. nebo dle rozvrhu, na odborné praxi
se řídí režimem pracoviště; studenti přicházejí do školy 10 min. před zahájením vyučovací hodiny.

 

ORGANIZACE A PRŮBĚH VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpna.
 2. Kombinované studium trvá tři a půl roku (7 studijních období), výuka probíhá ve 4 třídenních soustředěních v rámci jednoho studijního období.
 3. Vyšší odborné vzdělání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání.
 4. Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 5. Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován jako by
  vzdělávání zanechal. Jestliže do 3. týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvody nepřítomnosti, posuzuje se, jako posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.
 6. Vzdělávání cizinců
  – Student je povinen prokázat znalost českého jazyka na takové úrovni, aby zvládl studium, na které se hlásí;
  – student předloží doklady o předchozím vzdělání, které musí být nostrifikovány;
 7. Rozpis termínů zimního a letního období pro denní i kombinovanou formu studia je v ORGANIZACI ZIMNÍHO A LETNÍHO OBDOBÍ ROKU, tento dokument mají studenti přístupný na webu školy i v systému ISvoš.
 8. Přijímání studentů ve vyšší odborné škole stanovuje zákonč.561/2004 Sb. §93, §94, §95 a upravuje §2 vyhlášky č. 10/2005 Sb.
  Ředitel školy stanovil podmínky pro přijetí ke studiu:
  • Elektronická přihláška ke studiu;
  • Maturitní vysvědčení;
  • Přijímací pohovor;
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru, – podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O zdravotním omezení podle přílohy 2 (25 – nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání.
 9. Obsah absolutoria
  • Zkouška ze dvou odborných modulů – pro obor Management sportu moduly „Management, marketing, ekonomika“ a „Didaktika TV“, pro obor WellnessBalneo moduly „Biomedicína“ a „Wellness“;
  • Zkouška z cizího jazyka;
  • Obhajoba absolventské práce.
 10. Kreditní systém
  Výuková zátěž každého modulu je ohodnocena určitým počtem kreditů (viz. učební plán). Pro zápis do následujícího období musí student splnit předepsaný počet kreditů za povinné moduly daného období. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat za celé studium předepsaný počet kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné moduly dle učebního plánu příslušného oboru.
  Téma absolventské práce je stanoveno nejpozději 12 měsíců před konáním absolutoria. Rozsah absolventské práce je minimálně 30 maximálně 40 stran.
  Absolventskou práci je nutno odevzdat do termínů uvedených v Organizaci zimního a letního období pro příslušný školní rok. Student současně musí předložit protokol shodnosti z www.odevzdej.cz.
  Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy vč. Dodatku k diplomu v českém i anglickém jazyce.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, ochrana před sociálně patologickými jevy

Ve škole není přípustné:

 • nosit předměty ohrožující bezpečnost a zdraví studenta a zdraví spolužáků;
 • kouřit, a to nejen ve vlastních prostorách školy, ale i v jejím okolí;
 • držet, distribuovat a užívat návykové látky, včetně alkoholu v areálu školy a na kurzech pořádaných školou;
 • projevovat národnostní nebo rasovou nesnášenlivost a aktivně podporovat činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí.

 

IV. Zacházení s majetkem školy

Studenti:

 • šetří školní majetek ve všech prostorách školy (kopírka, počítače, učební pomůcky, automaty na nápoje a občerstvení apod.);
 • dbají na šetření elektrické energie a vody;
 • udržují pořádek v učebnách i dalších prostorách školy;
 • odpovídají za jimi způsobené škody na majetku školy a mohou je dostat k úhradě.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání studenta je prováděno ve smyslu zákona a je podrobně uvedeno v klasifikačním řádu akreditovaného studijního oboru.
 2. Učební plány akreditovaných vzdělávacích programů Management sportu 64-31-N/09 a Wellness-Balneo 74-41-N/01 jsou na webu školy a v informačním systému ISvoš.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a v informačním systému ISvoš.

 

Školní řád nabývá účinnosti dne: 7. 10. 2019
Pedagogická rada projednala dne: 2. 9. 2019
Rada školy školní řád schválila dne: 7. 10. 2019

 

V Praze dne 7. 10. 2019
Mgr. Milena Špačková
ředitelka školy