Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
NÁVOD
SAMOSTUDIUM
Předešlá Následující Předešlá Následující
Jak na SAMOSTUDIUM ?

Dobrá učebnice pomůže studium urychlit a zkvalitnit, ale
nedostatek studijního úsilí nemůže nahradit
ani nejlepší multimediální učební pomůcka.


BUĎTE SAMI SOBĚ MANAŽEREM
 1. Rozepište si plán práce
  se závaznými termíny

  Výchozím bodem vašeho studijního plánu by měl být termín, do kterého se danou látku potřebujete naučit.

  1. Sečtěte dny, které vám do termínu zbývají.
  2. Z počtu dnů, které máte k dispozici odečtěte pětinu až třetinu pro rezervu na zvládání nepředvídaných problémů, řešení nestandartních situací apod. Počet odečítaných dnů závisí na:
   • předchozích zkušenostech se samostudiem (např. zda, kolikrát a v jakém rozsahu jste již samostatně - bez pedeagogického vedení - zvládli si osvojit nějaké znalosti);
   • aktuálních možnostech a podmínkách (např. jaké máte další neodkladné povinnosti v průběhu každého dne, v průběhu každého týdne a v delších intervalech; zda se můžete učit v čase, který vám lépe vyhovuje – někomu ráno a dopoledne, jinému pozdě večer a v noci).
  3. Z počtu dnů získaných po odečtu rezervy odečtěte ještě dvě sedminy. Každý šestý den v týdnu věnujte pouze opakování a doplňování již nastudované látky a každý sedmý den věnujte odpočinku. Do zbylého počtu dnů si rozdělte jednotlivé kapitoly a snažte se při tom zohledňovat nejen jejich rozsah, ale i náročnost, kterou se snažte odhadnout.


 2. Buďte důslední v dodržování
  termínů, které jste si určili

  Buďte na sebe nároční při kontrole plnění plánu.

  Pokud se vám nedaří plán práce plnit, zvyšte úsilí. Plánovanou časovou rezervu se snažte využívat pouze v nepředvídatelné, mimořádné situaci. Bude pro vás velmi výhodné, zbude-li vám podstatná část rezervy do poledních 7 - 14 dnů studia daného předmětu. Dokážete-li si ušetřit čas pro další - vámi původně neplánované - opakování a doplňování znalostí, pomůže vám to nejen zapamatovat si více podrobností, ale lépe pochopíte i další souvislosti studovaných jevů.


 3. Vytvořte si vlastní systém průběž-
  ného ověřování zapamatovaného

  Před započetím studia každé nové části (např. subkapitoly) je žádoucí si podrobně ověřit znalosti předchozí části (např. předchozí subkapitoly) a orientačně ověřit znalosti již zvládnutých větších celků (např. celé předchozí kapitoly). Při sebeevaluaci (t.j. ověřování a sebehodnocení v jakém rozsahu a do jaké úrovně/hlouby jsme si učební látku již osvojili) se velmi osvědčuje vlastní písemná formulace a její porovnávání s učebním textem.

  Chcete li zdokonalit své studium, nezabývejte se pouze vlastní studijní výkoností, ale i jejími širšími souvislostmi. Budete-li postupně nahrazovat své nežádoucí, nebo méně vhodné postoje a návyky za takové, které pomohou široce rozvíjet vaši osobnost, budete sami sebou opakovaně překvapeni - studium jakéhokoliv oboru vás bude rozvíjet a stále více obohacovat.

  Jedinci úspěšnější ve studiu i v životě dobře znají své silné a slabé stránky a v rámci svých možností a osobnostních předpokladů velmi efektivně rozvíjejí žádoucí dovednosti.


   
  NEZAPOMÍNEJTE PRŮBĚŽNĚ
  ROZVÍJET SVOJI OSOBNOST
  1. Buďte v obraze,
   co skutečně a jak efektivně činíte

   Uvědomujete si všechny své návyky? Odlišujete návyky, které umožňují a pomáhají dosahovat vámi vytyčené cíle, od návyků, které mají opačný účinek?

   Jsou to právě návyky, které determinují míru vaší studijní, pracovní, společenské i osobnostní úspěšnosti. A budete-li hledat hlubší smysl života, rozvíjet svůj vnitřní svět, usilovat, abyste se pro své pracovní i rodinné partnery stával/a stále větším přínosem a významnější oporou - musíte začít změnou návyků. Bez opuštění nevhodných a vytvoření potřebných návyků žádné změny ve svém životě nedosáhnete. Jak praví přísloví: „Zasij myšlenku, sklidíš čin; zasij čin, sklidíš návyk; zasij návyk, sklidíš charakter; zasij charakter, sklidíš osud."


  2. Hledejte smysl
   svého jedinečného života

   Pečlivě vnímejte podstatu své osobnosti a snažte se ji rozvíjet - více respektovat a méně omezovat. Vyrovnáte-li se sám/sama se sebou, získáte vnitřní motivaci k hlubšímu poznávání souvislostí. Naučíte-li se systemeticky uvolňovat a využívat energii i vaše studium bude efektivnější.

   Mnoho lidí potřebuje dosahovat dobrých známek a dalších veřejných ocenění svého úsilí. Cílem jejich života bývá hromadění peněz a hmotných statků. Tito lidé jsou závislí na vnější stimulaci. Vnější stimulace však nikdy není dostatek. Premiantem ve třídě, nebo vítězem v závodě může být jen jeden ze zúčastněných. Čím bohatší je skupina vyvolených, tím chudobnější je většina ostatních. Aby jeden mohl vyhrát, musejí všichni ostatní prohrát. Podstatou vnější stimulace (a podstatou života lidí vnější stimulaci podléhajících) je filozofie nedostatku. Proto soutěží a bojují o to, co se veřejně deklaruje jako nedostatkové (dobré známky ve škole, vedoucí postavení, luxusní auta ...).

   Jsou však mezi námi lidé, kteří žijí smysluplnější a bohatší život. Ke štěstí nepotřebují ani veřejná ocenění, ani zvláštní finanční odměny. Protože nejsou závislí na vnější stimulaci, těží z vnitřní motivace. Nemají potřebu kupit prchavé zážitky ve stále nových vztazích, krajinách, drogových excesech a v ovládání druhých lidí. Vrchol uspokojení nacházejí v ovládání a v překonávání sebe sama - svých emocí, postojů a případně i v ovládání takových tělesných pochodů o kterých většina učebnic tvrdí, že jsou vůlí neovlivnitelné. (Příkladem mohou být jogíni, kteří dokáží vůlí měnit svoji tělesnou teplotu, srdeční frekvenci, ktevní tlak apod.) Podstatou vnitřní stimulace je filozofie dostatku, často nadbytku, potřebnosti spolupráce a souznění při získávání a osvojování si toho, co je volně dostupné.

   Snažte se bedlivě sledovat (možná spíše stopovat ) vznik, změny a sílu/účinnost vlastních prožitků, morálních hodnot a celého svého duchovního světa - to vše v postoji nezaujatého pozorovatele. S čím větším odstupem se naučíte pozorovat vlastní postoje a emoce, čím objektivněji se dokážete hodnotit, tím splavněji nakonec budete řešit konflikty a další problémy, tím efektivněji budete předcházet nepříjemným situacím.


  3. Zabývejte se také svými návyky

   Asi budete překvapeni až zjistíte, jak mnoho návyků omezuje váš další rozvoj. Takové poznání může být podnětem pro budování nového řádu života - pro vytváření nových návyků.

   Pravděpodobně stále menší význam pro vás bude mít vnější stimulace a poroste vnitřní motivace. I vaše studium se z pouhého prostředku k dosažení titulu a lepšího společenského postavení může postupně proměnit v nádherné a nikdy nekončící dobrodružství objevování nových světů a osvojování si dalších dovedností.   Doporučená literatura:

   7 návyků ...; Stephen R. Covey; 327 stran, Pragma 1997

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
Slovník Obsah