Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 1. 3. Stavba a funkce periferních nervů
Předešlá Následující

Periferní (obvodové) nervy jsou svazky nervových výběžků (nervových vláken), buněk uložených v míše, mozkovém kmeni a v uzlíčcích (míšních gangliích) ležících v těsném sousedství míchy. Můžeme také říci, že nervy jsou složeny z axonů a dendritů. V nervu je několik stovek až několik desítek tisíc vláken. Jednotlivá vlákna jsou vzájemně spojena vazivem, které je i na povrchu svazku, kde vytváří vazivový obal nervu. Ve vazivu uvnitř nervů i v nervových obalech probíhají cévy zásobující nervy.

Podle typů vláken (a tedy směru vedení vzruchů) v nervu obsažených, rozlišujeme:

Jak již bylo řečeno, jsou nervová vlákna vlastně výběžky nervových buněk, které jsou uloženy v míše, v míšních gangliích a v mozkovém kmeni. Svazky nervových vláken vystupujících z míchy a míšních ganglií nazýváme míšní nervy; vlákna vystupující z mozkového kmene jsou hlavové nervy. Mezi oběma druhy periferních nervů nejsou z obecného hlediska jejich stavby žádné podstatné rozdíly.

Autonomní (vegetativní) nervy jsou tvořeny výběžky (vlákny), které mají svou buňku v centrálním nervovém systému (stejně jako nervy míšní a hlavové), ale výběžky těchto buněk nekončí přímo u buněk hladkého svalstva, ale napojují se (synapsí) na další neurony, a teprve poslední neuron končí u buněk hladké svaloviny nebo na povrchu žlázových buněk. Inervace hladké svaloviny a žláz je proto víceneuronová. Autonomní nervový systém je proto mnohoneuronový motorický systém hladké svaloviny.

Řekneme-li, že nějaké vlákno (nerv) inervuje sval, myslíme tím obvykle motorickou inervaci. Pojem "motorická inervace" vyjadřuje zároveň i směr, kterým se šíří nervový vzruch v nervu. Má-li dojít ke smrštění kosterního svalu, musí vzruch projít z těla posledního neuronu axonem až na nervosvalovou ploténku, kde vyvolá elektrochemické změny vedoucí ke kontrakci svalu.

Motorický vzruch jde tedy od centra na periferii - odstředivě, eferentně. Názvy: motorický, hybný, eferentní a odstředivý můžeme v tomto případě zjednodušeně považovat za synonyma.

Senzitivní inervace zajišťuje informaci centra o změnách na periferii. Senzitivní, cítivý je proto totéž jako dostředivý, aferentní. Senzitivní podněty jsou vedeny dendrity do těl nervových buněk - např. od receptorů.

Jedno vlákno vede vzruch vždy pouze jedním směrem! Buď z centra do periferie nebo z periferie do centra. Úplné přetětí míšních nebo hlavových nervů vede proto k přerušení všech tří typů vláken. V postižené inervační oblasti jsou proto vyřazeny z funkce kosterní svaly (neschopnost pohybu), mizí citlivost kůže (není vnímán dotyk, bolest a jiné počitky), a dochází i k poruchám prokrvení dané krajiny (přerušení autonomní inervace hladké svaloviny cév).

V předchozím textu jsou různými slovy a z různých hledisek objasňovány a postupně rozšiřovány v podstatě dvě informace: v periferních nervech jsou tři druhy nervových vláken a dvojí směr vedení vzruchů. U periferních nervů je uspořádání vláken a směr vedení dobře demonstrovatelný. Pochopení stavby periferních nervů a směru vedení různými typy vláken je předpokladem pro chápání složitějších vztahů v centrálním nervovém systému.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah