Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
ÚVOD
O autorech
Předešlá Následující

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je autorem textů kapitol 1 - 15, slovníku a obrázků.

MUDr. Petr Ježek je tvůrcem koncepce a realizátorem této učební pomůcky. Je autorem nácviků a testů znalostí i textů návodu a úvodu.MUDr. Petr Ježek
nar. 12. 4. 1947 v PrazePo vyučení se elektromechanikem pracoval v několika dělnických profesích. Večerním studiem při zaměstnání absolvoval gymnázium. V roce 1978 promoval na LFH UK (dnes 3. LF UK). Několik let pracoval jako sekundární lékař ve dvou rehabilitačních ústavech a v psychiatrické léčebně, ale klinická práce mu v komunistickém režimu byla znemožňována. Ve zdravotnických zařízení ho směli zaměstnat pouze na dobu určitou a současně museli požádat ministerstvo zdravotnictví o souhlas s trvalým zaměstnáním. Žádné z pracovišť souhlas nezískalo a po uplynutí opakovaných pracovních poměrů musel být vždy propuštěn.

Po práci nočního vrátného byl konkurzem přijat nejprve na místo vědeckého pracovníka do ÚFR ČSAV, kde se participoval na základním výzkumu mechanismů bolesti a možností jejího farmakologického ovlivňování. Později byl konkurzem přijat na místo odborného asistenta katedry fyziologie FTVS UK. Zde se v létech 1984 - 1991 věnoval pedagogické práci a psychofyziologickým souvislostem pohybového zatížení.

V devadesátých létech - v širokém rozpětí svých aktivit pracovních i mimopracovních v nevládních neziskových organizacích - byl poradcem ředitelů a předsedů úřadů, ministrů, poslanců a senátorů v PČR. Vytvářel analýzy, koncepce a hodnocení rizik v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Byl spoluzakladatelem Společnosti za trvale udržitelný život a místopředsedou celostátně působícího sdružení Unie rodičů ČR. Zejména se však zabýval psychosociálními aspekty vzdělávání, kompetencemi žáků, rodičů a učitelů, rozpory mezi oficiálním a skrytým kurikulem, vzděláváním mimořádně nadaných a jinak handicapovaných žáků, využíváním motivace a stimulace i rozvojem poradenských služeb ve školství. Ovlivnil tvorbu řady právních norem v oblasti vzdělávání, obzvláště nového vysokoškolského zákona. Mj. byl členem nejvyššího grémia MŠMT, akreditační komise vzdělávacích programů a přípravného výboru Rady pro vzdělávání ČR.

V posledních létech se převážně věnuje problematice e-learningu a distančního vzdělávání.


Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
nar. 20. 7. 1940 v Pardubicích
MUDr. 1965
CSc. 1972
Doc. 1976
DrSc. 1986
Prof. 1988Po absolvování gymnázia začal studovat na fakultě všeobecného lékařství UK. Promoval v roce 1965. Po rigorózní zkoušce z anatomie byl jako student přijat na místo asistenta. Zároveň pracoval jako volontér na chirurgii a ortopedii, kde praktikoval i několik let po promoci. Po promoci byl konkurzem přijat na místo aspiranta anatomického ústavu FVL UK (dnes 1. LF UK) a zahájil aspirantskou přípravu. Kandidátské zkoušky ukončil v roce 1969, a v témže roce předložil kandidátskou disertační práci. Obhajoba se uskutečnila až v roce 1972. Předmětem obhajované práce byl vývoj svalů ruky a předloktí. Titul kandidáta lékařských věd mu byl udělen pro obor anatomie, histologie a embryologie. Habilitační práci na téma vývoje a významu vazivových struktur lidské ruky a nohy obhájil dr. Dylevský v roce 1975. Ve stejném roce obdržel cenu ministra zdravotnictví za příspěvek k etiologii a taktice chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury.

V následném desetiletém období se věnoval problematice růstu lidské embryonální ruky a jejich stavebních komponent. Toto období bylo ukončeno předložením a obhajobou doktorské disertační práce. Po obhájení doktorátu věd bylo v roce 1987 zahájeno s doc. Dylevským jmenovací řízení.

Prof. Dylevský dosud publikoval dvě anglické monografie věnované růstu a vývoji struktur lidské ruky a nohy a monografii z historie anatomie. Další monografické práce jsou věnovány vlivu zátěže na pohybový systém, chirurgii a rehabilitaci ruky a morfologii dětského věku. Časopisecky publikoval téměř 100 vědeckých sdělení, dále 70 titulů učebnic a 40 vědecko - populárních prací s různým zaměřením.

Speciálním zájmem prof. Dylevského je anatomie dětského organismu a kineziologie člověka. Tyto velmi speciální obory přednáší v rámci postgraduálního studia a jsou jím připravovány první české učebnice nipioanatomie, analytické a syntetické kineziologie.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah